Administrație Publică

HOTARAREA NR.37 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 6247 /07.03.2016 prin care supune analizei Consiliului Local al orasului Sinaia, schimbul de terenuri între terenul în suprafaţă de 56 mp – lot 1 – nr. cad.

23866situat in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, lot 1 – nr. cad. 23866, proprietatea d-lui BUSUIOC VIRGIL CONSTANTIN, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 66/06.02.2015 şi terenurile în suprafaţă de 50 mp – lot 2 – nr. cad. 23850 şi 6 mp- lot 3 – nr. cad. 23848, proprietatea privată a oraşului Sinaia, situate în str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, lot 2 – nr. cad. 23850 şi lot 3 – nr. cad. 23848, identificate prin planurile cadastrale ale loturilor mentionate;
         Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
         În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin. 2 lit. c), coroborat cu art. 45 alin.3:
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
ART.1. – Aprobă schimbul de terenuri între terenul în suprafaţă de 56 mp – lot 1 – nr. cad. 23866situat in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, lot 1, proprietatea d-lui BUSUIOC VIRGIL CONSTANTIN, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 66/06.02.2015 şi terenurile în suprafaţă de 50 mp – lot 2 – nr. cad. 23850 şi 6 mp – lot 3 – nr. cad. 23848, proprietatea privată a oraşului Sinaia, situate în str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, lot 2 şi lot 3, identificate prin planurile cadastrale ale loturilor mentionate, dimensiunile şi vecinatăţile fiind cele din aceste planuri.
ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de schimb în faţa notarului public.
ART.3. Dl. BUSUIOC VIRGIL CONSTANTIN are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului, dezmembrării şi intabulării terenurilor, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de schimb în fața notarului public.
ART.4. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile pre   zentei hotărâri.

Download: HCL_nr_37_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.