Administrație Publică

HOTARAREA NR.39 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriaşilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale pentru anul 2016
 

Văzând raportul de specialitate întocmit de către Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, prin care se constată încheiată procedura de analiza a solicitărilor chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale, înregistrat cu nr.3320/05.02.2016 ;
Având în vedere raportul comisiei de specialitate;
Văzând Procesul-verbal nr.3275/04.02.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale ;
In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36,alin.2, lit. d),  coroborat cu art.45 alin.1;
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
                                                         H O T Ă R Ă Ș T E,
Art.1 – Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriaşilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari , conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 – Aprobă lista dosarelor declarate neeligibile , conform anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Aprobă ca termenul de contestaţie sa fie de 7 zile calendaristice de la afişarea listelor , iar termenul de soluţionare să fie de 7 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor.
Art.4 –  Aprobă ca din comisia de contestaţie, pe lânga reprezentanţii executivului, să faca parte dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Şuvaina Dan Nicolae.
Art.5 – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Download: HCL_nr_39_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.