Administrație Publică

HOTARAREA NR.42 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :
– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr. 5701/29.02.2016
– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;
– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;                                                                                                                      
– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;
În temeiul prevederilor Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45 ;
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1.Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanță si reprezentare juridică, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în cazul –  SC Teleferic Prahova SA împotriva Dispozitiei nr.48/10.02.2016.
ART. 2. – Se mandateaza Primarului Orasului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
ART. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_42_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.