Administrație Publică

HOTARAREA NR.43 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :
– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr. 5286/24.02.2016
– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;
– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;                                                                                                                     
– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;
În temeiul prevederilor Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45,
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1.Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică în dosarul, pentru toate fazele procesuale :
– 151/310/2016 având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).
ART. 2. – Se mandatează Primarului Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_43_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.