Administrație Publică

HOTARAREA NR.44 din 14.03.2016

martie 29, 2016

pentru modificarea  Regulamentului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 în orașul Sinaia

Analizândraportul de specialitate nr. 6481 din 09.03.2016 al Direcției Poliția Locala din cadrul Primăriei orasului Sinaia, prin care se propune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145/ 2015 – Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia;
Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În conformitate cu prevederile legale:
– OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, art.6, art.8 şi art.9 ;
– H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000, republicată pct.1 lit.d si pct.6 ; 
– Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite ;
– Legea 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;
HG 348/2004 privind exercitarea comerțului in zone publice;
– HG 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiuni turistice;
O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului, art.26 alin.3;
– Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 alin.1,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART 1. Se modifică termenul de depunere a documentației de autorizare prevazutîn HCL. 145 din 2015, Capitolul VI- Dispoziţii finale şi tranzitorii, art. 40 de la 31 martie 2016 la 31 iunie 2016.
ART. 2. Se completează HCL. 145 din 2015 prin adaugarea la Cap. II, A, art. 6, pct. 1, lit. K și la Cap. III,A, art. 11, pct. 13 a urmatorului conținut: ” Termenul pentru depunerea la dosarul de autorizare a Autorizatiei de securitate la incendiu emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgență Prahova se prelungește până la data de 31.12.2016. Până la această dată, agenții economici care își desfașoară activitatea pe raza orașului și care se supun autorizării ISU, vor funcționa în baza Declarației pe propria raspundere.”
ART. 3.  Restul articolelor din HCL 145 din 2015 rămân nemodificate.
ART. 4 Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: HCL_nr_44_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.