Administrație Publică

HOTARAREA NR.45 din 14.03.2016

martie 29, 2016

           
 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.159/14.08.2007 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia

             Având în vedere:
Raportul Biroului Patrimoniu si Protectie Civila nr.6671/10.03.2016 prin care se propune rectificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.159/14.08.2007 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al unităților locative- fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei ;
– Prevederile Legii nr.7/1996 – Legea Cadastrului si Publicitătii Imobiliare cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului nr.700/2014 al directorului general A.N.C.P.I., modificat prin Ordinul nr.1340/2015;
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin.3:
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
 
ART.1. – Aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.159/14.08.2007 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al unităților locative- fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Download: HCL_nr_45_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.