Administrație Publică

HOTARAREA NR.46 din 14.03.2016

martie 29, 2016

privind asocierea Orașului Sinaia cu Casa Majestății Sale Regele, Ministerul Culturii și Muzeul Național Peleș în vederea realizării evenimentului “Garden Party si Concert la Castelul Peleș” in data de 10 mai 2016, la Sinaia

Având in vedere raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrata la Primăria orașului Sinaia sub nr. 6780/11.03.2016;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit. e) si alin.7 lit.a), coroborat cu art. 45 alin.2, lit.f):
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. Aprobă asocierea Orașului Sinaia cu Casa Majestății Sale Regele, Ministerul Culturii si Muzeul Național Peleș în vederea realizării evenimentului “Garden Party și Concert la Castelul Peleș” în data de 10 mai 2016, la Sinaia.
 
ART.2. Împuternicește Primarul Orașului Sinaia să intocmeasca și să semneze protocolul de colaborare ce reiese din asocierea celor două instituții.
ART.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Downnload: HCL_nr_46_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.