Administrație Publică

HOTARAREA NR.47 din 14.03.2016

martie 29, 2016

privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Directiei Poliția Locală Sinaia

 
Având în vedere:
– Raportul nr.6997/ 11.03.2016 intocmit de Directorul Poliției Locale prin care se propune acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale Sinaia cu atribuții specifice de polițist local, de asigurare a ordinii si linistii publice;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 126/20 noiembrie 2014 prin care s-a aprobat înființarea Directiei Poliția Locala în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, ca serviciu funcțional în aparatul de specialitate al Primarului orasului Sinaia;
– Prevederile O.U.G. nr.65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică si siguranță rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2005, de aprobare a strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor, de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale potrivit căreia Poliţia Locală face parte din structura forţelor de ordine şi siguranţă publică;
– Legea 155/2010 republicată, Legea Poliției Locale, art. 35 (indice 1), modificată prin O.G. nr. 7/2015;
– Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
– avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia
În temeiul Legii nr. 215/2010, republicată, cu modificările și completările privind administrația publică locală, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 alin.1
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului din cadrul Directiei Poliția Locală Sinaia, cu atributii specifice de polițist local, de asigurare a ordinii si linistii publice, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual, începând cu luna martie 2016.
ART.2. Valoarea financiară lunară a normei de hrană este neimpozabila si se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice (propusa la 24 lei/zi) a normei de hrană cu numărul de zile lucrate din luna respectivă (21 in medie) și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată, de 32 lei/zi, la data adoptarii prezentei, potrivit legii, prin OMAPN nr.S117/2009 pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, în timp de pace si Ordinul MDRAP nr.776/2015.
ART.3. La nivelul Directiei Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, personalul care îndeplinește atribuții specifice în domeniul ordinii și liniștii publice și pază obiective, beneficiază, în condițiile prevăzute de art.35^1 alin.(1) din Legea poliției locale nr.155/2010, cu modificările și completările ulterioare și de cele prevăzute de art. 2, alin.(3) din HG 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin.(1) din Legea Poliției Locale nr.155/2010, de valoarea financiară a Normei nr.6 – reprezentând până la 5010 calorii om/zi lucrată, similar cu prevederile de care beneficiază personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, în timp de pace.
ART.4. Plata valorii financiare a normei de hrană se realizează lunar.
ART.5. Dispozițiile prezentei Hotarari se întregesc cu orice alte acte normative incidente în materie, care se aplică prin similitudine.
ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
Download: HCL_nr_47_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.