Administrație Publică

HOTARAREA NR.48 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica – faza PT + DE + CS  pentru “Reparații capitale str. Lastunilor, oras Sinaia, jud. Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6878 / 11.03.2016 , întocmit de Serviciul Investitii si Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Lastunilor, oras Sinaia, jud. Prahova”;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
         Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e.
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1. – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Lastunilor, oraș Sinaia, jud. Prahova”, în vederea contractării executării lucrarilor.
ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_48_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.