Administrație Publică

HOTARAREA NR.49 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pustnicului, oraș Sinaia, jud. Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6876 / 11.03.2016 , întocmit de Serviciul Investitii si Achizitii Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economica – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pustnicului, oraș Sinaia, jud. Prahova”;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
         Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e.
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1 – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pustnicului, oraș Sinaia, jud. Prahova”, în vederea contractării executării lucrărilor.
ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
 Download: HCL_nr_49_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.