Administrație Publică

HOTARAREA NR.61 din 2011

aprilie 4, 2016

privind unele masuri referitoare la oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia

Analizand  Raportul nr. 6630/17.03.2011 al Departamentului juridic, prin care se propune reglementarea ocuparii nelegale a domeniului public sau privat al orasului Sinaia;

Retinand prevederile:

–       Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul sau juridic;

–        Legii 155/2010 a politiei locale;

–        Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

–        Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

–        OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si HG 1391/2006 actualizata

–        O.G. nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

–        H.G. nr.147/1992 privind blocarea, , transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor/autovehiculelor stationate neregulamentar pe drumurile publice,

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

H O T A R A S T E:

Art. 1 – Constituie contraventie oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/ autovehiculelor pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia, in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria orasului Sinaia, dupa cum urmeaza:

 1. a)  oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/ autovehiculelor destinate transporturilor de persoane sau de marfa, cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia;
 2. b)  oprirea, stationarea vehiculelor/ autovehiculelor pe trotuar;
 3. c)   ocuparea abuziva a locurilor de parcare cu abonament, contract de inchiriere sau aflate in administrarea primariei, de catre alta persoana decat titularul contractului, abonamentului sau acordului emis de catre Primaria orasului Sinaia, intre orele 16-06 ale zilei;
 4. d)   circulatia, oprirea si stationarea vehiculelor/ autovehiculelor pe spatiile verzi;
 5. e)   oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin care se impiedica accesul la obiective de interes public (puncte trafo, puncte gospodaresti, centrale termice, alei, parcuri, locuri de joaca etc.);

Art. 2. – Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, daca nu este savarsita in asemenea conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale infractiune, urmatoarele fapte:

 1. a)     deteriorarea dispozitivului de blocare sau deblocarea voluntara se va sanctiona cu amenda contraventionala de la 500 lei la 1.000 lei, cu posibilitatea achitarii in 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori de la comunicarea acestuia, dupa caz, a jumatate din minimul amenzii.
 2. b)     efectuarea de blocari de catre agentii economici sau persoane fizice, altele decat cele abilitate, cu amenda de la 800 – 1.000 lei RON, pentru fiecare vehicul blocat ;
 3. c)     obstructionarea personalului in desfasurarea activitatii de blocare se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 200 lei  ;

Art. 3. –  Contraventiile prevazute la art. 1 se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:

 1. a)    cu amenda de 100 lei, contraventiile stabilite la art. 1 lit. b, c, d si e ;
 2. b)    cu amenda de la 500 la 1000 lei, contraventiile stabilite la art. 1 lit. a.

Art. 4. – Alaturi de sanctiunea principala a amenzii contraventionale, prevazuta la art. 3, se dispune de catre agentul constatator si masura blocarii rotilor vehiculelor/ autovehiculelor, conform Regulamentului, care se constituie anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 5. (1) Tarifele pentru operatiunea de blocare/deblocarea a autovehiculelor de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice sunt urmatoarele:

–          70 lei pentru autovehiculele deblocate pe loc;

–          100 lei/24h pentru autovehiculele eliberate la cerere, între orele 08.00-22.00;

–          200 lei/24h pentru autovehiculele eliberate la cerere, între orele 22.00-08.00.

(2)   Detinatorul legal al autovehiculului este obligat sa achite pentru fiecare zi de stationare/parcare suma cumulata calculata la fiecare 24 de ore.

Art. 6. Persoana sanctionata contraventional poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la inmanarea sau de la data comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii contraventionale stabilite la art. 3.

Art. 7.  Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art 1 se face de catre agentii din cadrul Politiei locale Sinaia si a Politiei orasului Sinaia, utilizand modelul procesului verbal de contraventie prevazut in anexa nr .2 la prezenta.

 

Art. 8. Sumele incasate prin aplicarea prezentei hotarari constituie venit la bugetul local al orasului Sinaia.

 

Art. 9. Proprietarul sau detinatorul vehiculului/ autovehiculului are obligatia de a comunica agentului constatator, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea utilizatorului vehiculului/ autovehiculului la data si ora savarsirii contraventiei. In caz contrar, procesul-verbal urmeaza a fi incheiat pe numele proprietarului sau detinatorului vehiculului/ autovehiculului, chiar daca acesta este o persoana juridica.

Art. 10. Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completarile ulterioare.

Art. 11. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 12. De la data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararile de Consiliu Local nr. 88/2008 , nr. 34/2009, nr. 54/2010, precum si alte dispozitii contrare din acte administrative.

Art. 13. Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Politia locala Sinaia, Serviciul Administrare Parcari Publice si Politita statiunii Sinaia.

 

Sinaia, 14 aprilie 2011

 

ANEXA 1 la Hotararea nr. 61/14.04.2011

REGULAMENT

privind aplicarea sanctiunii  complementare de blocare a rotilor vehiculelor/ autovehiculelor si de  a vehiculelor/ autovehiculelor

Cap.I – DISPOZITII GENERALE

Art.1 Prezentul regulament pentru activitatea de blocare/deblocare a vehiculelor/autovehiculelor stationate neregulamentar pe domeniul public, inclusiv drumurile publice din orasul Sinaia, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 155/2010 a politiei locale, ale OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si actualizata, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice.

Art.2 Activitatea de blocare  a vehiculelor/ autovehiculelor oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al orasului   Sinaia in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria orasului Sinaia urmareste: descongestionarea strazilor, asigurarea fluentei circulatiei in conditii de siguranta rutiera,  protejarea pietonilor, respectarea regulilor de circulatie impuse prin actele normative ce privesc circulatia pe drumurile publice si alte norme impuse prin hotarari ale administratiei publice locale pentru domeniul public si are ca scop respectarea dreptului la libera circulatie a persoanelor si a protectia  proprietatii publice si private.

Art.3 Blocarea/deblocarea vehiculelor/ autovehiculelor se va efectua efectiv de catre Serviciul Administrare Parcari Publice, urmare masurii dispuse prin provesul verbal de contraventie de catre agentii constatatori din cadrul Politiei Locale sau a Politiei statiunii Sinaia, care vor asista la aceasta operatiune.

Cap.II CONDITII PENTRU BLOCAREA  VEHICULELOR/ AUTOVEHICULELOR oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria orasului Sinaia.

Art.4

4.1 Operatiunea de blocare  se realizeaza asupra vehiculelor/ autovehiculelor de orice marca care sunt oprite, stationate si parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia, in alte locuri decat cele legal amenajate sau autorizate de catre Primaria orasului Sinaia.

4.2. Scopul activitatilor de blocare este acela de a actiona in urmatoarele situatii:

 1. a)  parcari cu abonament ocupate abuziv;
 2. b)  vehicule stationate pe spatii verzi;
 3. c)   statii taxi, zone pietonale(ex. trotuar);
 4. d) ocuparea parcarilor publice cu plata, fara a detine tichet/bon sau abonament valabil;
 5. e) afisarea defectuoasa a bonului sau abonamentului, fara a se descifra elementele de valabilitate;
 6. f) nerespectarea marcajului rutier de parcare astfel incat se ocupa 2 locuri sau se parcheaza pe zonele hasurate (interzise) ori in dreptul acceselor/intrandurilor in     incinte de imobile;
 7. g) blocarea accesului in parcare sau ocuparea unor locuri rezervate;
 8. h)   alte situatii prevazute de acte normative in vigoare.

Art. 5

Operatiunea de blocare consta in fixarea unui dispozitiv mecanic de imobilizare la una sau mai multe roti ale autovehiculelor sau remorcilor oprite sau stationate neregulamentar. Fixarea dispozitivului de blocare se face in momentul in care s-a inceput completarea notei de constatare sau a procesului verbal de contraventie a vehiculului oprit, stationat si parcat neregulamentar pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia .

Cap.III Descrierea activitatilor, reguli generale privind blocarea/deblocarea vehiculelor/ autovehiculelor oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria orasului Sinaia.

Art.6

Activitatea de blocare  a vehiculelor/ autovehiculelor oprite, stationate si parcate pe domeniul public sau privat al orasului   Sinaia in alte locuri decat cele legal amenajate de catre Primaria orasului Sinaia presupune urmatoarele:

 1. Serviciul Administrare Parcari Publice va asigura activitatea de blocare/deblocare a vehiculelor luand masuri pentru evitarea deteriorarii acestora, revenindu-i intreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamatii ulterioare.
 2. Actiunea de blocare se va desfasura numai la cererea si in prezenta agentilor constatatori. Agentii constatatori pot fi: ofiterii sau subofiterii Politiei orasului Sinaia, imputernicitii Primarului din cadrul Politiei Locale Sinaia.
 3. Serviciul Administrare Parcari Publice va efectua blocarea/ deblocarea fara discriminare, la toate vehiculele care stationeaza neregulamentar, cu exceptia vehiculelor pentru care s-a eliberat permis special de catre Primaria orasului Sinaia.
 4. In urma actiunii de blocare agentul constatator va intocmi in 2 exemplare un document numit Nota de constatare a vehiculului blocat din care: 1 exemplar se va fixa sub stergatorul de parbriz al vehiculului sau la loc vizibil si unul ramane la agentul constatator.
 5. Blocarea se va dispune de catre agentul constatator, conform competentelor ce le revin, prin Procesul verbal de contraventie.
 6. Nota de constatare se va intocmi conform modelului prevazut in anexa 1 la prezentul Regulament.
 7. Pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii, Nota de constatare sau procesul verbal de contraventie pot fi insotite de material foto sau filmat al vehiculului inainte si dupa aplicarea masurilor. De asemenea, Serviciul Administrare Parcari Publice se poate adresa organelor de politie sau altor forte de ordine, in caz de conflict sau atitudine violenta a petentilor.
 8. Plata contravalorii prestatiei se poate face in numerar la caseria Primariei orasului Sinaia sau direct la agentul constatator care va elibera chitanta.
 9. In cazul in care proprietarul autovehiculului oprit, stationat sau parcat neregulamentar se prezinta in timpul desfasurarii operatiunii de blocare, acesta va achita pe loc tariful pentru deblocarea pe loc.
 10. Deblocarea se va face in maxim 60 de minute de catre Serviciul Adminsitrari Parcari Publice dupa ce proprietarul/ utilizatorul vehiculului face dovada achitarii contravalorii prestatiei.
 11. In cazul nedeblocarii in termenul stabilit (dupa achitarea prestatiei) proprietarul/utilizatorul se poate adresa Politiei Locale Sinaia, aceasta avand obligatia de a lua masuri operative de deblocare.
 12. Serviciul Administrare Parcari Publice raspunde de toate prejudiciile produse din vina sa, asupra autovehiculului sau remorcii asupra carora s-a actionat.
 13. Serviciul Administrare Parcari Publice are obligatia de a avea in dotare si functiune mijloace de comunicatie (statii de emisie receptie, telefoane celulare, etc) prin care sa poata fi anuntate operativ echipajele din teren si Politia.
 14. In cazul in care proprietarul/utilizatorul sau oricare alta persoana incearca sa degradeze, sa distruga sau sa sustraga dispozitivul de blocare aplicat, Serviciul Administrare Parcari Publice va anunta Politia locala Sinaia pentru actionarea pe caile prevazute de lege pentru recuperarea prejudiciului.

15  Utilizatorul/proprietarul autovehiculului care deterioreaza dispozitivul de blocare va fi sanctionat contraventional pentru distrugerea dispozitivului de blocare, fiind obligat si la plata contravalorii acestuia.

16  Programul de desfăşurare a activităţii de blocare/deblocare este între orele 08.00 – 22.00, de luni până joi. In perioada sărbătorilor legale şi a vacanţelor şcolare, programul de desfăşurare a activităţii de blocare/deblocare este 24h/24h de vineri până duminică.

 1. Serviciul Administrare Parcari Publice este obligat sa indeplineasca toate dispozitiile legale date de agentii constatatori in legatura cu desfasurarea activitatii de blocare/deblocare.
 2. Serviciul Administrare Parcari Publice va tine o evidenta zilnica, pe formulare, in doua exemplare, din care sa rezulte :

Pentru fiecare operatiune :

– locul si ora la care s-a facut constatarea  si s-a efectuat operatiunea de blocare ;

– orele la care s-au efectuat achitarea sumelor si deblocarea autovehiculelor;

– agentul constatator care a dispus masura blocarii;

– numarul de inmatriculare al autovehiculului ridicat;

– persoana care a efectuat operatiunea respectiva ;

Sinteza zilnica:

– privind numarul autovehiculelor blocate si eliberate, ca si numarul celor care au depasit 24 de ore de stationare;

– echipajele vor avea asupra lor evidenta zilnica a activitatilor.

 1. Politia locala Sinaia va tine evidenta zilnica cu masinile blocate, deblocate si sumele incasate in urma efectuarii operatiunii de blocare.

Cap. IV TARIFE PENTRU DEBLOCAREA AUTOVEHICULELOR

Art.8 Tarifele pentru deblocarea autovehiculelor sunt cele stabilite prin hotararea consiliului local.

Cap. VI – DISPOZITII FINALE

Art. 9 In situatii deosebite (catastrofe, stari de urgenta etc.) sau in urma unor solicitari primite din partea Serviciului de aparare civila, Pompieri, Ambulanta, Primarul sau organele de politie pot dispune deblocarea urgenta a vehiculelor/autovehiculelor. In aceste cazuri recuperarea tarifelor de blocare/deblocare se va efectua conform prevederilor legale.

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.