Administrație Publică

HOTARAREA NR.50 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT  pentru “REPARATII CURENTE STRADA TIRUL CU PORUMBEI, ORAS SINAIA, JUD. PRAHOVA”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10012/11.04.2016, intocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza PT pentru “REPARATII CURENTE STRADA TIRUL CU PORUMBEI, ORAS SINAIA, JUD. PRAHOVA”;
 
            Conform Ordonanței de urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1, lit.b)
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1 – Aprobă documentația tehnico-economică – faza PT pentru “REPARATII CURENTE STRADA TIRUL CU PORUMBEI, ORAS SINAIA, JUD. PRAHOVA”, in vederea contractării executării lucrărilor.
ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
Download: HCL_nr_50_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.