Administrație Publică

HOTARAREA NR.51 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea rectificării listei solicitanților și a ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale, în urma contestatiilor depuse, pentru anul 2016

Văzând:
 – Raportul de specialitate întocmit de către Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, prin care se constată încheiată procedura de analiză a solicitărilor chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale, înregistrat cu nr.10028/12.04.2016 ;
– Procesele – verbale ale Comisiei de rezolvare a contestatiilor depuse urmare afișării listei cu ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari înregistrate cu nr.8657/29.03.2016 si 10007/11.04.2016;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36,alin.2, lit. d),  coroborat cu art.45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit.b;
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
                                                           H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Aprobă rectificarea listei privind ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari , conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.2 – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
 Download: HCL_nr_51_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.