Administrație Publică

HOTARAREA NR.52 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/2008

Având în vedere :
– Adresa Direcției Poliției Locale nr. 9473/06.04.2016 și Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat sub nr. 9408/06.04.3026 ;
– Contractele de dare în administrare a parcărilor publice din orașul Sinaia conform Hotarârilor Consiliului Local nr. 193/2009, nr.1/2010, nr.175/2010, nr. 56/2011 si nr.175/2013;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 56/29.04.2015 privind modificarea numărului locurilor de parcare date în administrare către SC. Transport Urban Sinaia SRL.;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit.b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Persoanele fizice cu domiciliul în Sinaia, posesoare de abonamente pentru parcare rezidențială, pot folosi parcările publice din orașul Sinaia administrate de SC. Transport Urban Sinaia SRL pentru un interval orar de până la două ore zilnic.
ART.2. – Persoanele fizice cu domiciliul in Sinaia care nu dețin abonamente pentru parcare rezidențială, pot achiziționa un abonament valabil pentru parcările publice administrate de SC.Transport Urban Sinaia SRL. pentru un interval orar de până la două ore zilnic astfel :
          Abonament lunar de 20 lei cu TVA inclus
          Abonament anual de 150 lei cu TVA inclus
ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_52_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.