Administrație Publică

HOTARAREA NR.53 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea Regulamentului de organizare a Târgului de Paște, în perioada
 29 aprilie – 02 mai 2016

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10083/2016 al Direcției Poliția Locala din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune aprobarea organizării Târgului de Paște in perioada 29 aprilie – 2 mai 2016;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 145/2015 privind Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia, cap. IV;
În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit.d) coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit.b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă Regulamentul privind organizarea Târgului de Paște în perioada 29 aprilie – 02 mai 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_53_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.