Administrație Publică

HOTARAREA NR.54 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 

            Având în vedere raportul   de specialitate înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr.9305 din 05.04.2016    prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
            Vazând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În baza Legii 339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 si a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
           În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și   completările ulterioare, art.36 alin. 2, litera  b) si alin.4 lit.b), coroborat cu art.45 alin.2 lit. a) si art. 115 alin.1 lit.b),
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :
 
       ART.1. – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 astfel :
A.    BUGET LOCAL
I. VENITURI :    TOTAL
304.200 lei
a)Venituri repartizate de Consiliul Judetean pentru finantarea obiectivului de investitii » Construire Spital orasensc Sinaia » (36.02.50)
88.000 lei
b) Venituri din donatii si sponsorizari  (37.02.01)
 180.000 lei
c) Venituri din vanazarea unor bunuri (39.02.07)
36.200 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL
304.200 lei
Cap. 51.02 » ADMINISTRATIE PUBLICA «   
Titlul II Bunuri si servicii 
180.000 lei
180.000 lei
Cap.66.02 » SANATATE « 
Titlul XIII Active neficinanciare
Construire Spital Orasensc Sinaia   (71.01.30)
88.000 lei
88.000 lei
Cap.84.02 »TRANSPORTURI «
Titlul XIII Active neficinanciare
Reparatii capitale strazi (71.01.30)
36.200 lei
36.200 lei
  
        ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: HCL_nr_54_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.