Administrație Publică

HOTARAREA NR.56 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea continuării asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul “Construire Spital Orașenesc Sinaia”

Văzând Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 47 / 30.03.2016 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016, în vederea realizării unor obiective de interes public;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9225 / 05.04.2016 întocmit de Serviciul Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
In baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45 alin.2 lit. f) si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART. 1 – Se aprobă continuarea asocierii dintre Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul “Construire Spital Orașenesc Sinaia”.
ART. 2 – Se aprobă realizarea obiectivului menționat anterior prin cofinantare, contribuția Orasului Sinaia este de 10% din suma alocată de Consiliul Județean Prahova, respectiv 8.800 lei.
ART. 3 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia pentru semnarea Contractului de asocire în numele Orașului Sinaia, județul Prahova.
ART. 4 – Secretarul orașului Sinaia, va comunica prezenta hotărâre compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Sinaia și Consiliului Județean Prahova.
Download: HCL_nr_56_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.