Administrație Publică

HOTARAREA NR.57 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT + DE + CS
pentru “Reparatii capitale strada Zamora, oraș Sinaia, județul Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9232 / 05.04.2016 , întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economica – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale strada Zamora, oraș Sinaia, județul Prahova”;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
            Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1 lit.b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART. – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale strada Zamora, oraș Sinaia, județul Prahova”, în vederea contractării executării lucrărilor.
ART. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
Download: HCL_nr_57_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.