Administrație Publică

HOTARAREA NR.58 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT + DE + CS  pentru “Reparații capitale str. Pârâul Dorului, oraș Sinaia, jud. Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6855 / 11.03.2016 , intocmit de Serviciul Investiții si Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pârâul Dorului, oraș Sinaia, jud. Prahova”;
            Conform Ordonanei de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1 lit.b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART. 1 – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pârâul Dorului, oraș Sinaia, jud. Prahova”, în vederea contractării executării lucrarilor.
ART. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
Download: HCL_nr_58_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.