Administrație Publică

HOTARAREA NR.60 din 12.04.2016

mai 9, 2016

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr.16 A, lot 1

              Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2163/25.01.2016 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafată de 40 mp, situat in Sinaia, str. Calea Codrului nr. 16 A, lot 1 şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă;
       Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
              În temeiul Legii 215/2001, art. 123, al. 2, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;
       În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c” si alin.5 lit.b), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1 lit.b):
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Sinaia, str. Calea Codrului nr. 16A, lot 1.
ART.2. – Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Sinaia, str. Calea Codrului nr. 16A, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 1.
ART.3.-  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.
ART.4. – Preţul de pornire a licitaţiei este de 70 euro/mp, fără TVA.
ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie.
ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
ART.8. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_60_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.