Administrație Publică

HOTARAREA NR.61 din 12.04.2016

mai 9, 2016

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în Sinaia, str. Scropoasa nr. 10A, lot 1

             Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 9517/07.04.2016 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 150 mp, situat in Sinaia, str. Scropoasa nr. 10A, lot 1, şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă;
       Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
              În temeiul Legii 215/2001, art. 123, al. 2, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;
În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c” si alin.5, lit.b), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1 lit.b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în Sinaia, str. Scropoasa nr. 10A, lot 1.
ART.2. – Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în Sinaia, str. Scropoasa nr. 10A, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 1.
ART.3.-  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.
ART.4. – Preţul de pornire a licitaţiei este de 36  euro/mp, fără TVA.
ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
 
ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie.
ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
ART.8. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_61_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.