Administrație Publică

HOTARAREA NR.68 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2016”

Având în vedere:
          Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 7658 din 21.03.2016, întocmit de Biroul Patrimoniu și protecție civilă, prin care se supune spre analiză și decizie Consilului Local Sinaia,  „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2016”
În temeiul prevederilor  Legii nr. 481 / 2004 privind protectia civila,  art. 25 lit. b);
Ordonanta de Urgenta  nr. 21 / 2004 art. 24 lit. d) privind Sistemul Natioinal de Management al Situatiilor de Urgenta;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera “d” si alin. 6, lit. a) pct. 8, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b)
 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1 – Aprobă „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2016”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: HCL_nr_68_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.