Administrație Publică

HOTARAREA NR. 100 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  38/14.03.2016 privind prelungirea termenului de construire a locuinţei prevăzut în procesele verbale de atribuire în folosinţă nr. 22883/09.12.2005 şi nr. 22881/09.12.2005

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 12521/09.05.2016 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  38/14.03.2016 privind prelungirea termenului de construire a locuinţei prevăzut în procesele verbale de atribuire în folosinţă nr. 22883/09.12.2005 şi nr. 22881/09.12.2005.
         Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2), litera c), art. 45 alin.3) si art. 115 alin.1), litera b),
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local  38/14.03.2016 privind prelungirea termenului de construire a locuinţei prevăzut în procesele verbale de atribuire în folosinţă nr. 22883/09.12.2005 şi nr. 22881/09.12.2005. 
 
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-100_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.