Administrație Publică

HOTARAREA NR. 109 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Raportul de specialitate al Departamentului juridic, contencios administrativ și administrație publică locală înregistrat sub nr.18398/18.07.2016;

 – Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;                                           

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art.45 alin.1) si art. 115 alin.1), lit.b) ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1.Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în dosar și procedură contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în dosarul : – 1028/P/2015

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziție de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl-109_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.