Administrație Publică

HOTARAREA NR. 112 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia

 Având în vedere:
– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică Locală, nr. 19210/28.07.2016;
– Adresa nr. 7789/26.07.2016 a Spitalului Orășenesc Sinaia, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 19178/27.07.2016;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
         – Art.187 alin.2) lit b), alin.5) si alin.8) dinLegea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2) lit. „d”, coroborat cu art. 45 alin.1) și art. 115 alin.1), lit. b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
    H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Aprobă ca din Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia să facă parte doi reprezentanți numiți de Consiliul local, respectiv :
         – Anca-Mariana Hogea    – consilier local;
         – Dan-Mihai Șuvaina      – consilier local;
ART.2. – Aprobă numirea dnei. Georgiana-Maria-Ioana Crețu, consilier  local, ca membru supleant în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia.
ART.3. –  Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotarârea Consiliului Local nr. 108 din 27.09.2012.
ART.4. -Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, împreuna cu conducerea Spitalului Orășenesc Sinaia, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-112_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.