Administrație Publică

HOTARAREA NR. 113 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Sinaia

Având în vedere  :
Raportul de specialitate nr. 19217/28.07.2016 promovat de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică Localăprin care propune aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţieşi înComisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Sinaia;
– Adresele unităților de învățământ preuniversitar din orașul Sinaia care solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din aceste unități de învățământ;
–  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
– Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învațământ preuniversitar, art.4 alin.1;
– Art.96, alin.(2) din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art. 11 alin.(4) litera „e” din Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Legea 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;    
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.”d” coroborat cu alin.(6), lit.”a”, pct.1;
În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. – Aprobă numirea reprezentanţilorConsiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din orașul Sinaia,conform ANEXEI nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. – Aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar  din orașul Sinaia, conform ANEXEI nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 138/25.09.2013.
ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, directorii unităților de învățământ preuniversitar din orașul Sinaia și reprezentanții Consiliului local al orașului Sinaia.
Download: hcl-113_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.