Administrație Publică

HOTARAREA NR. 114 din 03.08.2016

august 15, 2016

Privind stabilirea numărului și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia pe domenii de activitate
 
Văzând Plangerea domnului consilier Vasile Gheorghe, înregistrată la Primaria orașului Sinaia sub nr. 17021/30.06.2016 ;
Având în vedere Adresa Instituției Prefectului Județului Prahova nr. 12189/VII/1 înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 19107/27.07.2016;
Ținând cont de raportul de specialitate nr. 19311/29.07.2016 întocmit de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;
In conformitate cu prevederile art. 15 alin.2) din OG. nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sinaia, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 107/2011;
În temeiul art. 54 alin.1 si alin.6 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART. 1. – La nivelul Consiliului Local al oraȘului Sinaia, se constituie un numar de 5 comisii în principalele domenii de activitate, având denumirea și componența de mai jos :
1.    Comisia de urbanism, servicii publice, turism si evenimente:
–          David Remus
–          Arieşan Aurora
–          Şuvaina Mihai-Dan
–          Boteanu George Constantin
–          Vasile Gheorghe
2.    Comisia buget – finanțe:
–          Creţu Pompiliu
–          Lupoiu Iulian Constantin
–          Dimache Alin
3.    Comisia de învățământ, sănătate, cultură, sport, tineret și protecția copilului :
–          Iosifescu Nicolae-Ion
–          Crețu Georgiana-Ioana-Maria
–          Miloș Călin-Ștefan
4.    Comisia social-juridică, locuințe și de disciplină:
–          Hogea Anca-Mariana
–          Bădăran Gheorghe
–          Dumitrache Costin-Nicolae
5.    Comisia minorităților etnice, sexuale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești :
–          Papadopol Eduard-Costin
–          Poponete Valentina-Georgica
–          Niche Alin-Nicolae
Art.2. –  Cu data adoptarii prezentei hotarari, se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 6/92 din 24 iunie 2016 privind stabilirea numarului si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia pe domenii de activitate.
Download: hcl-114_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.