Administrație Publică

HOTARAREA NR. 115 din 03.08.2016

august 15, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni,  apărări sau căi de atac

Având în vedere :
– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr.19464/01.08.2016;
– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;
– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale ;
– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;
În temeiul prevederilor Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 45, alin.1) și art. 115 alin.1), lit. b),
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1.Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în dosarul nr. 836/310/2016.
ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziție de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl-115_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.