Administrație Publică

HOTARAREA NR. 117 din 09.08.2016

august 15, 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
 

 
 Având in vedere raportul de specialitate inregistrat sub nr.   19842 din 04.08.2016 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
             Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
             În baza Legii 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ;
 În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
            În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera «b »,coroborat cu art.45 alin.2), litera ”a” si art. 115 alin.1) litera ”b”,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 astfel :
            BUGET LOCAL
    I. VENITURI :   
0 lei
    II. CHELTUIELI :   
0 lei
 
Cap. 51.02 » ADMINISTRATIE PUBLICA «   
                   Titlul II Bunuri si servicii 
+ 220.000 lei
+ 220.000 lei
Cap. 87.02 » ALTE ACTIUNI ECONOMICE   «   
Titlul II Bunuri si servicii
– 220.000 lei
– 220.000 lei
 
 
 
ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-117_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.