Administrație Publică

HOTARAREA NR. 118 din 09.08.2016

august 15, 2016

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local al orașului Sinaia asupra cumpărării terenului pădure în suprafață de 600 mp indiviz din 4000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului, Tarla 18, parcelă 131/11B, nr. cadastral 23900, carte funciară nr. 23900
 

   
         Văzând oferta de vânzare nr. 17514/06.07.2016 a d-lui DURBAC SORIN ALEXANDRU, prin care se solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru terenul pădure în suprafață de 600 mp indiviz din 4000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului, Tarla 18, parcelă 131/11B, nr. cadastral 23900, carte funciară nr. 23900;
         Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 20042 /05.08.2016;
         Conform art. 1746 Cod Civil, republicat,  cu modificările și completările ulterioare;
         Conform art. 45 din Codul Silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
         În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
         În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit. c), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1), lit.b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
          H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Consiliul Local al orașului Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării terenului pădure în suprafața de 600 mp indiviz din 4000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului, Tarla 18, parcelă 131/11B, nr. cadastral 23900, carte funciară nr. 23900, la preţul de 15 euro/mp;
ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl-118_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.