Administrație Publică

HOTARAREA NR. 119 din 09.08.2016

august 15, 2016

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local al orașului Sinaia asupra cumpărării terenului pădure în suprafața de 400 mp indiviz din 2606 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Șoimului FN, Tarla 18, Parcela 131/11A, lot 1, nr. cadastral 1847/1
 
   

         Văzând oferta de vânzare nr. 17513/06.07.2016 a d-lui. DURBAC SORIN ALEXANDRU, prin care se solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru terenul pădure în suprafață de 400 mp indiviz din 2606 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Soimului FN, Tarla 18, Parcela 131/11A, lot 1, nr. cadastral 1847/1;
         Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 20044 /05.08.2016;
          Conform art. 1746 Cod Civil, republicat,  cu modificările și completările ulterioare;
         Conform art. 45 din Codul Silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
         În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completările ulterioare;
         În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit. c), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1), lit.b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
          H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1. – Consiliul Local al orașului Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării terenului pădure în suprafață de 400 mp indiviz din 2606 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Șoimului FN, Tarla 18, Parcela 131/11A, lot 1, nr. cadastral 1847/1, la preţul de 15 euro/mp;
ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl-119_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.