Administrație Publică

HOTARAREA NR. 93 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016hcl-93_2016

 
            Având in vedere raportul   de specialitate înregistrat sub nr. 17516 din 06.07.2016  prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
          Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
          În baza Legii 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ;
 În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;  
            În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera «b »,coroborat cu art.45 alin.2), litera ”a” si art. 115 alin.1) litera ”b”,
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 astfel :
A.BUGET LOCAL
I. VENITURI :    TOTAL
332.000 lei
 a)Venituri din transferul propr.imob. din patrimoniul pers.(03.02.18)
44.200 lei
 b) Venituri din impozit teren persoane juridice (07.02.02.02)
66.300 lei
 c) Venituri din impozitul pe spectacole (15.02.01)
2.700 lei
 d) Venituri încasate din amenzi (35.02.50)
5.250 lei
 e) Venituri din donații și sponsorizări (37.02.01)
 1.000 lei
 f) Venituri din vânazarea unor bunuri (39.02.07)
212.550 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL
332.000 lei
Cap. 51.02  ”ADMINISTRATIE PUBLICA”
Titlul II Bunuri si servicii 
1.000 lei
1.000 lei
Cap. 61.02 ” POLIȚIA LOCALĂ”
Titlul XIII Active nefinanciare 
”Achizitie UTV Ranger Polaris” (71.01.02)
108.000 lei
108.000 lei
Cap. 67.02 ”CULTURĂ,RECEERE, RELIGIE”
Titlul XI Alte cheltuieli – Asociații și fundații
23.000 lei
23.000 lei
Cap.70.02  ”SERV.DEZV.PUBLICĂ”
Titlul XIII Active nefinanciare
”Reparații iluminat public și ornamental” (71.01.30)
200.000 lei
200.000 lei
 
 B. BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII
I. VENITURI :    TOTAL
            23.000 lei
Venituri din subvenții
            23.000 lei
II. CHELTUIELI :    TOTAL
            23.000 lei
Cap. 67.G.05.01. Club Sportiv Carpați Sinaia
Titlul II Bunuri si servicii
            23.000 lei
ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Download:

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.