Administrație Publică

HOTARAREA NR. 94 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind modificarea alin.11 Capitolul IX ”Taxe speciale administrate de Serviciul Urbanism” din   Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
 

Având în vedere prevederile raportului de specialitate nr. 18960 /25.07.2016, întocmit
de Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
În conformitate cu :
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
–   Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
–   Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
–   H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2), lit. b), coroborat cu art. 45 alin.2) lit. c) si art. 115 alin.(1) litera b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HO T Ă R Ă Ş T E :
 
          Art. 1. – Se modifică alin.11. Cap.IX – ”Taxe speciale administrate de Serviciul Urbanism” din Hotărârea Consiliului Local nr. 146/10.11.2015 astfel :
odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau desfiinţare pentru construcţii (indiferent de destinaţia acestora), precum şi pentru extinderi ale construcţiilor (lucrări de finisaje exterioare, reparaţii curente, împrejmuiri, branşamente), inclusiv pentru instituţiile şi lucrările prevăzute la art. 476 Noul Cod Fiscal”.
         Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.
Download: hcl-94_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.