Administrație Publică

HOTARAREA NR. 95 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite prin ANL
 

Vazând raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub  nr.17568/07.07.2016;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 101/ 2005 republicată, privind criteriile de bază pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;
 
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;
În conformitate cu prevederile Legii 152/ 1998 privind infiinațarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare si a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 962/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2 lit.c) si d) pct.17, coroborat cu art. 45 alin.3) si art. 115 alin.1), lit.b,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1 – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.101/ 2005 privind criteriile de bază pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
ART.2. – Aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, conform anexei la prezenta hotărâre.
 
ART.3Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
Download: HCL_95_2016
Download criterii: Criterii_ANL

Last modified: aprilie 4, 2017

Comments are closed.