Administrație Publică

HOTARAREA NR. 96 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind prelungirea contractului de cesiune a dreptului de administrare a Centrului Socio-Cultural nr.14590/08.07.2011

 Având în vedere:
Raportul Biroului Patrimoniu si Protecție Civilă nr.17684/08.07.2016 prin care propune prelungirea contractului de cesiune a dreptului de administrare a Centrului Socio-Cultural înregistrat sub nr.14590/08.07.2011, pentru o perioada de 5(cinci) ani ;
– Notificarea Centrului Cultural “Carmen Sylva”nr.17504/06.07.2016;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
            În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera c), art. 123 alin.1), art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1), lit. b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
ART.1. – Aprobăprelungirea contractului de cesiune a dreptului de administrare a Centrului Socio-Cultural înregistrat cu nr.14590/08.07.2011, pentru o perioadă de 5(cinci) ani.
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Download: hcl-96_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.