Administrație Publică

HOTARAREA NR. 97 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind darea în folosință gratuită a spațiului situat in Sinaia, B-dul Carol I nr.47, identificat prin planul anexă, în suprafață totală de 41,06 mp., către A.J.O.F.M Prahova

 
             Având în vedere:
Raportul Biroului Patrimoniu și Protectie Civila nr.18803/25.07.2016 prin care propune darea în folosință gratuită a spațiului situat in Sinaia, B-dul Carol I nr.47, identificat prin planul anexat, în suprafata de 41,06 mp., catre A.J.O.F.M Prahova ;
– Solicitările AJOFM Prahova înregistrate la Primăria orașului Sinaia sub  nr. 514/25.07.2016 si nr.14712/01.06.2016;
– Avizul de principiu nr.1183/14.01.2016;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
– Art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
            În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera c), art. 123 alin.1 si art. 124, art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1), litera b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
ART.1. – Aprobă darea în folosință gratuită a spațiului situat în Sinaia, B-dul Carol I nr.47, identificat prin planul anexa nr.1, în suprafață totală de 41,06 mp. către A.J.O.F.M Prahova, pentru o perioada de 1 an.
 
ART.2. – Aprobă modelul contractului de comodat conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Download: hcl-97_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.