Administrație Publică

HOTARAREA NR. 98 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind încetarea contractului de comodat nr.8332/09.04.2010 încheiat între Oraș Sinaia si SC Transport Urban Sinaia SRL

             Având în vedere:
– Raportul Biroului Patrimoniu și Protectie Civilă nr.18898/25.07.2016 prin care propune încetarea contractului de comodat nr.8332/09.04.2010 încheiat între Oraș Sinaia și SC Transport Urban Sinaia SRL, prin acordul partilor;
– Adresa SC. Transport Urban Sinaia SRL înregistrata cu nr.18708/21.07.2016;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
            În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2), litera c), art. 123 alin.1, art. 45 alin.3, art. 115 alin. 1), litera b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă încetarea contractului de comodat nr.8332/09.04.2010 încheiat între Oraș Sinaia și SC Transport Urban Sinaia SRL, prin acordul părților, începând cu data de 01.08.2016.
ART.2. – Predarea-primirea spațiilor deținute prin contractul de comodat nr.8332/09.04.2016 prelungit și modificat prin actul adițional nr.1/2013, înregistrat cu nr.8229/04.04.2013, se face prin proces-verbal de predare-primire între cele două parți contractante.
ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Download: hcl-98_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.