Administrație Publică

HOTARAREA NR. 99 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orasului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art 10 si ale art.36, alin (2), lit. “c”, coroborate cu art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia ;
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
ART.1.Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a urmatoarelor terenuri:
NR.
CRT
DENUMIREA BUNULUI
ELEMENTE DE IDENTIFICARE
SUPRAFATA (MP.)
OBSERVATII
1
Teren
Calea Moroieni nr. 74
 73,00
2
Teren
Str.   Sgarburei nr. 5, lot 2
162,00
3
Teren
Bd.   Republicii nr. 8, lot 3
 29,00
 
ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-99_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.