Administrație Publică

HOTARAREA NR. 120 din 31.08.2016

septembrie 21, 2016

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016

 
Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 21602 / 24.08.2016 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016; 
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia; 
Având în vedere adresa nr. 13860/VII/12/18.08.2016, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 21144/18.08.2016 a Institutiei Prefectului – Judetul Prahova; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 146/10.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;
 În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, litera „b” si alin.4, lit.”c”, coroborat cu art. 45 alin.2, lit.”c” si art.115 alin.1), lit. ”b”,
        
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1. – Aprobă modificarea și completarea anexei 2, cap. IX, pct. 1 si 2, si anexei 3, cap. XIII, pct. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016, care vor avea urmatorul continut: 
CAPITOLUL IX TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE
      SERVICIUL URBANISM ŞI CADASTRU
1.    taxa de dezvoltare şi înfrumuseţare a oraşului Sinaia – 0,5% din valoarea lucrărilor autorizate.
Taxa de dezvoltare si infrumusetare a Orasului Sinaia se achita in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal art. 484 si ale Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale, care stabilesc domeniile in care Consiliile Locale pot adopta taxe speciale, si anume : Administrarea domeniului public si privat al orasului Sinaia, Urbanism Cadastru
2.    taxa de reabilitare a drumurilor – 0,5% din valoarea lucrărilor autorizate.
Taxa de reabilitare a drumurilor din Orasului Sinaia se achita in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal art. 484 si ale Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale, care stabilesc domeniile in care Consiliile Locale pot adopta taxe speciale, si anume : Utilizare infrastructura.
Taxele 1 şi 2 se vor încasa astfel:
          odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru construcţiile noi (indiferent de destinaţia acestora), precum şi pentru extinderi ale construcţiilor (inclusiv lucrări de finisaje exterioare, reparaţii curente, împrejmuiri, branşamente);
          odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de terminare lucrări
          odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii.
          odată cu depunerea cererii de prelungire a autorizaţiei de construire (caz în care taxele vor fi în cuantum de 50% din valoarea iniţială);
CAPITOLUL XIII ALTE TAXE LOCALE ADMINISTRATE 
DE DIRECTIA POLITIA LOCALA
4.    Taxa de stationare/ utilizare a locurilor de parcare ca statie capat de traseu pentru operatorii de transport care efectueaza servicii regulate de transport in trafic judetean, interjudetean sau international (Parcare Gara, etc) Art. 486 alin. (1) – 150 lei /masina/luna pt. operatori de transport.”
 ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl-120

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.