Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122 din 31.08.2016

septembrie 21, 2016

Privind modificarea HCL. 114 / 03.08.2016 prin care s-a stabilit numărul și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sinaia și aprobarea anexelor 1 și 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Sinaia

Ținând cont de Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, nr. 20182 /08.08.2016;
În conformitate cu prevederile art. 15 alin.2) din OG. nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sinaia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2011;
Văzând Hotararea Consiliului Local nr.114/03.08.2016 privind stabilirea numărului și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia pe domenii de activitate
În temeiul art. 54 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit. b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
    H O T Ă R Ă Ș T E :
Art.1. –Aprobă modificarea denumirii comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 5 adoptată prin HCL. 114 / 03.08.2016 din Comisia minorităților etnice, sexuale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești în “Comisia minorităților , apărarea drepturilor și libertăților cetățenești”.
Art.2. – Aprobă Anexele nr. 1 si nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Sinaia, parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Anexele nr. 1, 2 și 3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Sinaia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2011.
Art.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de membrii Consiliului Local al orasului Sinaia.
Download: hcl-122

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.