Administrație Publică

HOTARAREA NR. 123 din 31.08.2016

septembrie 21, 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

 Având in vedere raportul de specialitate inregistrat sub nr. 21936 din 29.08.2016   prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
             Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
             În baza Legii 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ;
 În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
            În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera ”b”, alin.4, lit. ”a”, coroborat cu art.45 alin.2), litera ”a” si art. 115 alin.1) litera ”b”,
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 astfel :
A.    BUGET LOCAL
 
I. VENITURI :   
17.300 lei
a)      Venituri din vanzarea unor bunri (39.07.00)
3.130 lei
b)     Sume primite de la bugetul judetului (43.30.00)
14.170 lei
II. CHELTUIELI :   
17.300 lei
 
Cap. 51.02 » ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ «   
 Titlul II Bunuri si servicii 
 100.000 lei
 100.000 lei
Cap. 54.02 »EVIDENȚA PERSOANELOR «   
 Titlul I Cheltuieli de personal
-16.000 lei
-16.000 lei
Cap. 65.02 » ÎNVĂȚĂMÂT  «   
Titlul IX Ajutoarele sociale in numerar (57.02.01)
14.170 lei
14.170 lei
Cap. 66.02 » SĂNĂTATE  « 
Titlul IX. Active nefinanciare (71.01.30)
» Construire Spital orasensc Sinaia «
3.130 lei
3.130 lei
Cap. 68.02 » ASISTENȚĂ SOCIALA  «   
 Titlul II Bunuri si servicii 
-100.000 lei
-100.000 lei
Cap. 87.02 »ALTE ACȚIUNI ECONOMICE  «   
 Titlul I Cheltuieli de personal
16.000 lei
16.000 lei
   B. BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII – SURSA F
 
    I. VENITURI :   
          1.255.000 lei
a)      Venituri din prestari servicii 33.10.08
                85.000 lei
b)      Venituri din contratele cu casele de asigurari de sănătate
              990.000 lei
c)      Venituri din contracte incheiate cu DSP
              180.000 lei
 II. CHELTUIELI :   
          1.255.000 lei
     Titlul I Cheltuieli de personal
             565.000 lei
     Titlul II Bunuri si servicii
             690.000 lei
 
 
ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-123

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.