Administrație Publică

HOTARAREA NR. 124 din 31.08.2016

septembrie 21, 2016

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării imobilului monument istoric –Casa Slatineanu , situat în Sinaia, Bd.Carol I nr. 49 avand nr. cad. 273, carte funciara nr. 20185

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 21696/25.08.2016, a BCR Real Estate Management S.R.L., prin care se solicită exercitarea dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric – Casa Slatineanu , situat în Sinaia, Bd.Carol I nr. 49 avand nr. cad. 273, carte funciara nr. 20185;
    
Având în vedere adresa nr. 994/12.08.2016, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr.20699/12.08.2016, a Ministerului Culturii-Directia Județeană pentru Cultura Prahova prin care se transferă dreptul de preemţiune al statului către autorităţile publice locale, pentru imobilul monument istoric – Casa Slatineanu , situat în Sinaia, Bd.Carol I nr. 49 avand nr. cad. 273, carte funciara nr. 20185, înscris in Lista Monumentelor Istorice –cod PH-II-m-B-16664 ;
 Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.22208/31.08.2016;
 Conform art. 4, alin. 4 și art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
 În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
 În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2) lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit. b):
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
    H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilul monument istoric – Casa Slatineanu, situat în Sinaia, Bd.Carol I nr. 49 având nr. cad. 273, carte funciara nr. 20185, înscris în Lista Monumentelor Istorice –cod PH-II-m-B-16664, la pretul de 850.000 euro .
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-124

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.