Administrație Publică

HOTARAREA NR. 125 din 14.09.2016

septembrie 21, 2016

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Având în vedere raportul  de specialitate nr. 23225 din  13.09.2016  prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

În baza Legii 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera b),coroborat cu art.45 alin.2, litera a) si art. 115 alin.1 litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

   ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 astfel :

 

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    -307.000 lei
a)      Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) -391.000 lei
b)      Cote defalcate din TVA  (11.02.02)

-cheltuieli aferente sal.din învățământ  +200.000 lei

-drepturi asistenti pers.cu handicap       -116.000 lei

84.000 lei
    II. CHELTUIELI :    -307.000 lei
            Cap. 55.02 ”DOBÂNZI”          

Titlul III Dobanzi

-391.000 lei

-391.000 lei

            Cap. 65.02  ”ÎNVĂȚĂMÂT”   

Titlul I Cheltuieli de personal

200.000 lei

200.000 lei

            Cap. 68.02 ”ASISTENȚĂ SOCIALA”   

Titlul II Bunuri si servicii

-116.000 lei

-116.000 lei

 

  1. BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII – SURSA G
    I. VENITURI :                     19.500 lei
a)      Alte venituri din prestari de servicii si alte activitatii(33.10.50)                  19.500 lei
    II. CHELTUIELI :                     19.500 lei
Cap. 67.03.02 G  ”Centrul Cultural Carmen Sylva”      

Titlul I Cheltuieli de personal

                 19.500 lei

19.500 lei

ART.2  – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Download: hcl-125

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.