Administrație Publică

HOTARAREA NR. 126 din 14.09.2016

septembrie 21, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

-Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică  nr.22946/09.09.2016;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 45, alin.1) și art. 115 alin.1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în dosarul Plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenției seria PPHX nr.011715/05.09.2016.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziție de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl-126

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.