Administrație Publică

HOTARAREA NR. 127 din 14.09.2016

septembrie 21, 2016

  privind aprobarea D.A.L.I. pentru investiția “Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orașului Sinaia”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23236/13.09.2016, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția “Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orașului Sinaia” – zona Centru;

– zona Cumpătu;

– zona Furnica Drumul Cotei

În conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.2 lit. b) si alin. 4 litera d) coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. e) și art. 115 alin.1 lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția

Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orașului Sinaia

– zona Centru;

– zona Cumpătu;

– zona Furnica Drumul Cotei;

Art. 2. – Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl-127

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.