Administrație Publică

HOTARAREA NR. 128 din 14.09.2016

septembrie 21, 2016

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/29.07.2016 referitoare la  numirea reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar  din orașul Sinaia

Având în vedere  :

– Raportul de specialitate nr. 23283/14.09.2016 promovat de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica Locala prin care propune completarea Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale „George Enescu” cu inca un reprezentant;

– Adresa Școlii Gimnaziale ”George Enescu”, Orașul Sinaia nr. 1370/13.09.2016 înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 23277/14.09.2016 prin care solicită desemnarea a încă unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Sinaia în Consiliul de administrație  al Școlii Gimnaziale ”George Enescu” Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 113/29.07.2016 privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar  din orașul Sinaia;

– Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, art.4 alin.1, modificat si completat de Ordinul nr. 4621/2015;

– Art.96, alin.(2)  din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

În  temeiul art.36, alin.(2), lit.”d” coroborat cu  alin.(6), lit.”a”, pct.1, art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă completarea Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale „George Enescu” Oraș Sinaia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 113/24.07.2016,  cu încă un reprezentant al  Consiliului local al orașului Sinaia, în persoana dlui.cons. Gheorghe Vasile.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, directorul Scolii Gimnaziale „George Enescu” si reprezentantul  Consiliului local al orașului Sinaia.

Download: hcl-128

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.