Administrație Publică

HOTARAREA NR. 129 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

 
Având în vedere raportul de specialitate nr. 24120 din 23.09.2016 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
             În baza Legii 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2015;
 În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
            În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera b),coroborat cu art.45 alin.2, litera a) si art. 115 alin.1 litera b),
                                     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
 
   ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 astfel :
A.    BUGET LOCAL
    I. VENITURI :   
143.000 lei
a)      Venituri repartizate de Consiliul Județean pentru finantarea obiectivului de investiții ”Construire Spital orășensc Sinaia” (36.02.50)
b)      Sume defalcate din TVA pentru finanțarea personalului didactic pensionat in perioada oct.2008-13.05.2011, conf L.85/2016.
140.000 lei
3.000 lei
   II. CHELTUIELI :   
143.000 lei
 
Cap. 51.02 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” 
Titlul I Cheltuieli de personal
-120.000 lei
-120.000 lei
Cap.55.02 ”DOBÂNZI”
Titlul III Dobânzi
-250.000 lei
-250.000 lei
Cap. 67.02 ”CULTURĂ, RECREERE RELIGIE”     
 Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)
”Amenajare parc si restaurare capela”            200.000 lei
”Spații de joacă și picnic”                              -320.000 lei
”Modernizare și extindere Sală de Sport”      -100.000 lei
 
-220.000 lei
-220.000 lei
Cap. 65.02  ”ÎNVĂȚĂMÂT” 
Titlul I Cheltuieli de personal  
Titlul II Bunuri si servicii
-347.000 lei
3.000 lei
-350.000 lei
Cap. 66.02  ”SĂNĂTATE”   
Titlul VI Transferuri catre institutii publice (51.01.01)
Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)
”Constuire Spital orăsenesc Sinaia”
190.000 lei
50.000 lei
140.000 lei
Cap. 68.02 ”ASISTENȚĂ SOCIALĂ ”   
Titlul I Cheltuieli de personal
100.000 lei
100.000 lei
Cap. 70.02 ”SERVICII DEZV. ȘI LOCUINȚE”   
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)
”Remodelare Piata Unirii”                                – 1.000.000 lei
”Dotări mobilier echipament specific Muzeu”      -20.000 lei
”Reactualizare Plan Urbanistic”                              -40.000 lei
”Achizitionare camere de supraveghere”              -60.000 lei
Titlul XVII Rambursari de credite(rata credit SAMTID )
-1.130.000 lei
120.000 lei
-1.120.000 lei
 
 
 
 
-130.000 lei
Cap. 84.02 ”TRANSPORTURI”  
Titlul XIV Active financiare (72.01.01)
Majorare Capital social SC Transport Urban SRL
1.900.000 lei
1.900.000 lei
Cap. 87.02 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE” 
Titlul I Cheltuieli de personal
20.000 lei
20.000 lei
B.     BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII – SURSA F 
 
    I. VENITURI :   
50.000 lei
      a) Venituri din subvenții din bugetele locale pentru finanțarea                                                                         cheltuielilor curente din domeniul sănătății ( 43.10.10)
50.000 lei
    II. CHELTUIELI :   
 
Cap. 66.10  ”SĂNĂTATE”  
Titlul II Bunuri și servicii
50.000 lei
50.000 lei
 
ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 Sinaia, 30 septembrie   2016  
 
Download: hcl_nr_129_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.