Administrație Publică

HOTARAREA NR. 130 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind aprobarea continuării asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul “Construire Spital Orașenesc Sinaia”
 

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 141 / 16.09.2016 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2016, în vederea realizării unor obiective de interes public;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23992/22.09.2016 întocmit de Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45 alin.2 lit. f) si art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART. 1 – Se aprobă continuarea asocierii dintre Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul “Construire Spital Orașenesc Sinaia”.
ART. 2 – Se aprobă realizarea obiectivului menționat anterior prin cofinanţare, contribuția Oraşului Sinaia fiind de 10% din suma alocată de Consiliul Județean Prahova, respectiv 14.000 lei.
ART. 3 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia pentru semnarea Contractului de asocire în numele Orașului Sinaia, județul Prahova.
ART. 4 – Departamentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica, va comunica prezenta hotărâre compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Sinaia și Consiliului Județean Prahova.

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.