Administrație Publică

HOTARAREA NR. 131 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL
 

Văzând raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.23559/19.09.2016;
Având în vedere răspunsul înregistrat la Primăria Sinaia cu nr.22530/05.09.2016 primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitor la avizarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  nr.95/29.07.2016;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind infiinațarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. III Construcția de locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, Secțiunea 1: Promovarea investitiilor, art. 14 alin.7 şi 8 și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 962/ 2001, cu modifcările si completările ulterioare;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit.d), pct. 17, coroborat cu art. 45, alin.1) și art. 115 alin.1), lit. b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. – Aprobă criteriile de bază pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. – Începând cu data  prezentei, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95/29.07.2016.
ART.3. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri
Download HCL si criterii: hcl_nr_131_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.