Administrație Publică

HOTARAREA NR. 132 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind aprobarea listei cu actele justificative în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri,
destinate închirierii construite prin ANL
 

Văzând raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat la Primăria orașului sub nr.23572/16.09.2016;
Având în vedere răspunsul înregistrat la Primăria Sinaia cu nr.22530/05.09.2016 primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitor la avizarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.95/29.07.2016;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind infiinatarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 962/ 2001, cu modificările și completările ulterioare, Cap. III Construcția de locuinte pentru tineri, destinate  inchirierii, Secțiunea 1: Promovarea investitiilor, art. 14 alin.1) ;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2), lit.d), pct.17, coroborat cu art. 45, alin.1) si art. 115 alin.1), lit. b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Aprobă lista actelor justificative în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, conform anexei.
ART.2 – Începând cu data prezentei se abrogă prevederile   Hotărârii Consiliului Local nr.  nr.95/29.07.2016 privind criteriile de baza pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.
ART.3 – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Download: hcl_nr_132_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.